Notariusz Nysa
 

Kancelaria notarialna w Nysie – wymagane dokumenty

Obecnym i przyszłym Klientom naszej kancelarii notarialnej w Nysie przedstawiamy informacje na temat dokumentów wymaganych przy sporządzaniu aktów notarialnych  i innych czynności podejmowanych przez notariusza.

notariuszDokumenty notarialne

Do każdej czynności notarialnej niezbędne są podstawowe dane i dokumenty dotyczące stron stających do czynności.

Osoby fizyczne proszone są o dostarczenie następujących danych:

 • imiona, nazwisko
 • imiona rodziców
 • numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku obcokrajowców – karta pobytu)
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny
 • stan cywilny lub wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową

Osoby prawne proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:

 • adres korespondencyjny
 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną
 • dokumenty nadania numerów NIP i Regon w przypadku gdy nie wynikają one z  odpisu z KRS
 • aktualny odpis z  Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności bądź ustawa lub akt założycielski lub statut osoby prawnej, z którego wynika, że uchwała taka nie jest wymagana

W celu dokonania czynności w formie aktu notarialnego konieczne jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej kompletu dokumentów. Wymienione poniżej dokumenty są niezbędne do sporządzenia konkretnej umowy.

Umowy zbycia lokalu stanowiącego odrębną własność lub użytkowego, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub zamiany

 • podstawa nabycia lokalu (wypis aktu notarialnego, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia lub inna podstawa)
 • numer księgi wieczystej

Umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia wspólności prawa lub zamiany

 • podstawa nabycia prawa
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu i stanie zadłużenia lub braku zaległości zbywcy
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona)

Umowy zbycia działek gruntu zabudowanych i niezabudowanych, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub zamiany

 • podstawa nabycia prawa
 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
 • zaświadczenie  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”)
 • wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego

Majątkowe umowy małżeńskie

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • ewentualnie numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mającej być przedmiotem rozszerzenia majątkowej wspólności ustawowej

Postępowanie spadkowe (poświadczenie dziedziczenia)

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • zaświadczenie Urzędu Miasta/Gminy o posiadanym numerze PESEL przez spadkodawcę i jego ostatnim miejscu zamieszkania lub nieważny dowód osobisty zawierający numer PESEL i miejsce zamieszkania
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zmienili nazwisko po zawarciu małżeństwa
 • odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia)
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony
 • notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta

Wymienione wyżej dokumenty są  dokumentami przykładowymi i typowymi dla powyższych czynności, a w celu doprecyzowania ustaleń dotyczących konkretnych czynności notarialnych konieczny jest kontakt z kancelarią.

poświadczenie dziedziczenia usługi notarialneusługi notarialneakt notarialnyakt notarialnykancelaria notarialna

Kontakt »