Notariusz Nysa
 

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia czynności notarialnych

Każda czynność notarialna wiąże się z koniecznością przedstawienia notariuszowi konkretnych dokumentów. Obecnym i przyszłym Klientom naszej kancelarii notarialnej w Nysie przedstawiamy informacje na temat dokumentów wymaganych przy sporządzaniu czynności podejmowanych przez notariusza. Szczegółowy zakres niezbędnych przy wykonywaniu konkretnej czynności dokumentów można też poznać, kontaktując się z kancelarią.

notariuszDokumenty notarialne

Do każdej czynności notarialnej niezbędne są podstawowe dane i dokumenty dotyczące stron stających do czynności.

Osoby fizyczne proszone są o dostarczenie do kancelarii następujących danych:

 • imiona, nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku obcokrajowców – karta pobytu),
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny,
 • stan cywilny lub wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową.

Osoby prawne proszone są o dostarczenie do kancelarii następujących dokumentów:

 • adres korespondencyjny,
 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną,
 • dokumenty nadania numerów NIP i Regon w przypadku gdy nie wynikają one z  odpisu z KRS,
 • aktualny odpis z  Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności bądź ustawa lub akt założycielski lub statut osoby prawnej, z którego wynika, że uchwała taka nie jest wymagana.

Poza tymi dokumentami i danymi konieczne może być przedstawienie dodatkowych informacji. W celu dokonania czynności w formie aktu notarialnego konieczne jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej kompletu dokumentów. Wymienione poniżej dokumenty są niezbędne do sporządzenia konkretnej umowy.

Umowy zbycia lokalu stanowiącego odrębną własność lub użytkowego, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego, dożywocia lub zamiany:

 • podstawa nabycia lokalu (wypis aktu notarialnego, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia lub inna podstawa),
 • numer księgi wieczystej.

Umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia wspólności prawa, działu spadku, podziału majątku wspólnego, przeniesienia w zamian za dożywotnią opiekę lub zamiany:

 • podstawa nabycia prawa,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu i stanie zadłużenia lub braku zaległości zbywcy,
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona).

Umowy zbycia działek gruntu zabudowanych i niezabudowanych, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego, dożywocia lub zamiany:

 • podstawa nabycia prawa,
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu,
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli działkę trzeba odłączyć z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie Starostwa Powiatowego stwierdzające czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz Inwentaryzacją Stanu Lasów.

Majątkowe umowy małżeńskie:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • ewentualnie numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mającej być przedmiotem rozszerzenia majątkowej wspólności ustawowej.

Postępowanie spadkowe (poświadczenie dziedziczenia):

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie Urzędu Miasta/Gminy o posiadanym numerze PESEL przez spadkodawcę i jego ostatnim miejscu zamieszkania lub nieważny dowód osobisty zawierający numer PESEL i miejsce zamieszkania,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zmienili nazwisko po zawarciu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia),
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 • notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.

Wymienione wyżej dokumenty są  dokumentami przykładowymi i typowymi dla powyższych czynności. W celu doprecyzowania ustaleń dotyczących konkretnych czynności notarialnych konieczny jest kontakt z kancelarią. W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem konkretnej czynności notarialnej nasz personel udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

poświadczenie dziedziczenia usługi notarialneusługi notarialneakt notarialnyakt notarialnykancelaria notarialna

Kontakt »