Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to opłata pieniężna, którą notariusz pobiera za wykonywanie czynności notarialnych. Kiedy korzystamy z jego usług, musimy uwzględnić tę dodatkową opłatę, która stanowi wynagrodzenie za jego działania. Sprawdź, kiedy jest ona pobierana i w jakich wysokościach może być naliczana.

Co to jest taksa notarialna?

Różne sytuacje i rodzaje umów przyczyniają się do korzystania z usług notariusza. Istnieją pewne czynności prawne, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego, aby umowa była ważna. W takich przypadkach to notariusz sporządza zatem oficjalny dokument. Ma on pewną swobodę w ustalaniu stawek za swoje usługi, ale nie może przekroczyć określonych maksymalnych taks notarialnych, które zostały ustalone przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu z 28 czerwca 2004 roku. Wysokość takiej opłaty zależy od rodzaju czynności notarialnej oraz umowy zawartej między stronami. Na przykład, koszt ten może różnić się w zależności od wartości majątku objętego dziedziczeniem lub wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy zamiany.

Podczas wykonywania powierzonych obowiązków, notariusz w Nysie ma pole manewru przy ustalaniu stawek, ale nie może przekroczyć maksymalnych taks notarialnych.

Podstawa ustalenia maksymalnej stawki taksy notarialnej

Maksymalna stawka taksy notarialnej zależy od rodzaju czynności notarialnej. I tak:

  • przy umowie zamiany - stawka bazuje na najwyższej wartości przedmiotu umowy zamiany,
  • przy działach - stawka opiera się na całkowitej wartości majątku, który podlega podziałowi,
  • przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - stawka jest określana na podstawie wartości pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste lub skapitalizowanej wartości opłaty rocznej,
  • przy licytacjach i przetargach - stawka jest ustalana na podstawie ceny rzeczy uzyskanej w wyniku licytacji lub przetargu,
  • przy umowie dzierżawy lub najmu - stawka opiera się na wartości świadczeń powtarzających się za określony czas lub za 10 lat w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Warto pamiętać, że niezależnie od tego, kto korzysta z usług notariusza, to ta osoba ponosi ich koszty.