Czynności notarialne w Nysie: sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, wniosków

pieczątka i księga

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:


1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
5) sporządza poświadczenia;
6) spisuje protokoły;
7) sporządza protesty weksli i czeków;
8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
10) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
11) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
12) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
13) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz co do zasady wszelkich czynności dokonuje w kancelarii notarialnej, jednakże czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Za dokonane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie, zwane taksą notarialną.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług naszej Kancelarii i dokonać czynności notarialnej, prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Będziemy mogli dopytać o istotne kwestie i ustalić szczegóły danej czynności. Przekażemy również informacje na temat niezbędnych dokumentów oraz podamy koszty dokonania danej czynności.

Czynności notarialnych obejmujących poświadczanie własnoręczności podpisu, zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu, dokonujemy w miarę możliwości na poczekaniu.