Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego - usługi w Nysie

prawnik opierający się o stos dokumentów

Dokonanie czynności notarialnej wymaga uprzedniego przedłożenia notariuszowi właściwych dokumentów. Od rodzaju czynności zależy jakie dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego będą niezbędne do dostarczenia. Natomiast w każdym wypadku strona powinna mieć ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport. Na spotkaniu lub w trakcie rozmowy telefonicznej nasi notariusze podadzą Państwu wszystkie informacje na temat potrzebnych dokumentów i rozwieją wszystkie wątpliwości odnośnie danej czynności notarialnej.

Jakie dokumenty należy zabrać do notariusza?

Poniżej przedstawiamy przykładową listę dokumentów niezbędnych do dokonania poszczególnych czynności notarialnych:

 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi),
  • wypis z rejestru gruntów (właściwa Ewidencja Gruntów i Budynków), chyba, że sprzedawana lub darowana działka ma być odłączona z księgi wieczystej wówczas dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego (właściwy Urząd Gminy),
  • zaświadczenie Starostwa Powiatowego stwierdzające, czy dana działka jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
  • jeżeli nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, przez zasiedzenie, na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (w dwóch ostatnich przypadkach jeżeli umowy były zawarte po 1 stycznia 2007 r.) – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające fakt uregulowania podatku,
  • przy sprzedaży nieruchomości rolnej, nabywca będący rolnikiem indywidualnym powinien przedłożyć: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z gminy potwierdzające jego zameldowanie na terenie tej gminy oraz świadectwo ukończenia szkoły,
 2. 2) ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCOWEGO PRAWA DO LOKALU:
  • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o położeniu i powierzchni lokalu, z którego wynikać będzie również, komu przysługuje prawo oraz czy są jakieś zaległości wobec Spółdzielni,
  • przydział lokalu mieszkalnego lub inna podstawa nabycia (jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ma być założona księga wieczysta),
  • jeżeli prawo zostało nabyte na podstawie dziedziczenia lub darowizny (w tym przypadku od 1 stycznia 2007 r.) – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające fakt uregulowania podatku od spadku lub darowizny,
 3. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
  • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa dla małżonka osoby zmarłej,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców będących kawalerami lub pannami oraz dla żonatych mężczyzn (chyba że mężczyzna przyjął nazwisko żony – wówczas odpis skrócony aktu małżeństwa),
  • odpisy skrócone aktów małżeństwa dla kobiet, które wyszły za mąż i zmieniły nazwisko,
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o numerze PESEL osoby zmarłej,
  • wypis aktu notarialnego – testamentu lub testament własnoręczny (jeżeli zostały sporządzone przez spadkodawcę),
 4. PEŁNOMOCNICTWO DO NABYCIA LUB ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • dane pełnomocnika (imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL).
 5. CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE SPÓŁEK:
  • umowa spółki,
  • numer, pod jakim spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy. Ostateczna lista dokumentów oraz informacje o opłatach notarialnych zostaną Państwu przedstawione po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym danej sprawy. W tym celu prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z Kancelarią. Dokumenty potrzebne do przygotowania danej czynności powinny być przedłożone z wyprzedzeniem. Istnieje możliwość przesłania ich kopii lub skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku oryginały dokumentów mogą być dostarczone na wcześniej umówiony termin.