Jakie dokumenty trzeba poświadczyć notarialnie?

Jedną z usług świadczonych przez notariusza jest potwierdzanie zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem, czyli tzw. uwierzytelnianie. Kopia w tym wypadku zostaje opatrzona przez notariusza odpowiednią klauzulą i zyskuje status odpisu oryginalnego dokumentu. Poświadczenie zgodności kopii przez notariusza jest szczególnie przydatne wtedy, gdy jego klient ma problemy z uzyskaniem odpisu od podmiotu, który wydał dany dokument. Przedstawienie dokumentu uwierzytelnionego np. w sądzie uniemożliwia stronie przeciwnej podważenie jego autentyczności.

Jaki dokument może otrzymać notarialnie poświadczony odpis?

Lista dokumentów, które mogą otrzymać notarialne poświadczony odpis, jest bardzo długa. Najczęściej są to orzeczenia sądowe i różnego rodzaju decyzje, postanowienia i opinie administracyjne. Notarialnie poświadcza się też dokumenty księgowe, zaświadczenia, dyplomy itp.

Inne poświadczenia notarialne

Inne czynności notarialne związane z poświadczeniami, to między innymi poświadczenie własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu i pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Poświadczenie własnoręczności podpisu polega na urzędowym poświadczeniu okoliczności, że dana osoba złożyła własnoręczny podpis, lub też uznała za własny podpis, który został złożony wcześniej. Poświadczenie przez notariusza daty na okazanym dokumencie skutkuje tym, że opisana w nim czynność prawna staje się skuteczna również wobec osób trzecich. Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu (co do dnia, godziny i minuty) ma miejsce np. wtedy, gdy podmiot dokonujący okresowych świadczeń pieniężnych chce potwierdzić pozostawanie beneficjenta przy życiu.

Przeczytaj również: Rola notariusza w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości

Co zawiera poświadczenie notarialne?

Na każdym poświadczeniu notarialnym powinna znaleźć się data i miejsce jego sporządzenia. Dodatkowo musi ono zawierać podpis notariusza wraz z jego pieczęcią, a także oznaczenie kancelarii. Odpis jest rejestrowany w repertorium A i zostaje opatrzony numerem.

Poświadczenie przez radcę prawnego lub adwokata

Od niedawna poświadczenie dokumentu może wykonać też profesjonalny pełnomocnik, czyli adwokat lub radca prawny. Art. 129 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje też, że zgodność dokumentu z oryginałem może poświadczyć również rzecznik patentowy lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Dotyczy to jedynie procedur cywilnych (pozostaje niedopuszczalne w procedurach administracyjnych, karnych i podatkowych).