Jak wygląda proces sporządzenia testamentu przed notariuszem?

Procedura dziedziczenia w Polsce może odbywać się dwojako – w drodze ustawowej lub testamentowej. Ta pierwsza ma miejsce wtedy, gdy spadkodawca nie sporządzi testamentu, a tym samym samodzielnie nie rozdysponuje swojego majątku. Drugą wybierają ci, którym zależy na przekazaniu swoich dóbr po śmierci konkretnym osobom. Aby wola zmarłego mogła zostać urzeczywistniona, najlepiej sporządzić oświadczenie woli w formie testamentu notarialnego. Jak to w praktyce wygląda?

Sporządzenie testamentu u notariusza – jak się do tego przygotować?

Spisanie oświadczenia woli przed notariuszem wymaga odpowiedniego przygotowania. Spadkodawca, zanim trafi do kancelarii notarialnej, musi ustalić co i komu planuje przekazać. Poza tym zobowiązany jest do skompletowania konkretnych dokumentów. Na spotkanie z naszym notariuszem w Nysie w celu sporządzenia testamentu zabrać ze sobą należy:

  • ważny dokument tożsamości np. dowód osobisty lub paszport,
  • dane spadkobierców, w tym ich pełne imiona i nazwiska, imiona i nazwiska ich rodziców, numery PESEL i daty urodzenia,
  • w przypadku, gdy przedmiotem oświadczenia woli jest nieruchomość, numer jej księgi wieczystej lub notarialnego aktu własności.

Przeczytaj także: Rola notariusza w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości

Jak przebiega procedura spisania oświadczenia woli?

Po przybyciu do kancelarii notarialnej notariusz ocenia wiarygodność dokumentów przyniesionych przez spadkodawcę, a także ustala jego świadomość. Poprzez krótki wywiad stara się wykluczyć ewentualność, w której oświadczenie woli mogłoby zostać sporządzone pod wpływem osób trzecich. Jeżeli nie znajdzie zastrzeżeń, przechodzi do etapu spisania woli spadkodawcy. Po sporządzeniu dokumentu odczytuje go na głos. Jeśli spadkodawca potwierdzi zgodność treści i nie zarządzi poprawek, testament jest podpisywany przez obie strony, w efekcie czego zyskuje ważność.